Krypta vojáků z I. světové války v Osadném

Vítejte na stránce unikátní památky – krypty 1025 vojáků z první světové války pod pravoslavným chrámem v Osadní – jediné svého druhu na Slovensku.

„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002. ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“

Tabule v češtině a ruštině
z roku 1934 umístěna u krypty


Krypta

Historie krypty v Osadném je těsně spjata se stavbou pravoslavného chrámu a okolnostmi kolem návratu obyvatel obce k Pravoslavné víře v roce 1926. Při jejím oficiálním založení (v roce 1543) bylo rusínské obyvatelství tehdejších Telepovec (název Osadného do roku 1948) pravoslavné víry a ještě v roce 1612 existuje zápis o zdejším pravoslavném duchovním. V roce 1726 však místní duchovní Simeon Rusčanský podepsal v Humenném unii s Římem, která byla později nesprávně nazvaná jako Řeckokatolická církev. Přesně o 200 let později (v roce 1926) se všichni obyvatelé Osadného svými podpisy v místní matrice vrátili k víře svých předků – Pravosláví, jako to dělali mnohé rusínské obce v širokém okolí.

Stavba chrámu a krypty

Věřící si chtěli postavit vlastní chrám, neboť ve starém již bohoslužby vykonávat nemohli. Bylo to však v té době dost složité. Rodina Lenikova darovala na stavbu chrámu pozemek, ale stavební povolení i tak nedostali, protože Pravoslavná církev ještě v Osadném v té době nebyla registrována. Podařilo se to až v roce 1929 pod číslem 33.121/IV/1929 na Ministerstvu školství a národní osvěty. Obnovitel Pravoslaví otec Alexander Cuglevič se dohodl s věřícími, že je třeba pohřbít padlých ruských vojáků z první světové války na důstojném místě, protože jejich hroby byly roztroušeny po celém katastru, aby zůstali v paměti národ. A tak se rozhodli vystavit kryptu, na které bude postaven chrám a věřící se budou za ně modlit. Kosti se nacházely v okolních lesích, především v Udavě, na Skůrách a na místním vojenském hřbitově. Na základě toho se dala napsat žádost o umožnění stavby památníku ruským vojákům.

Pomoc vlády a československého prezidenta T. G. Masaryka

Za uvedenou iniciativou stálá organizace Jednota (Bratrstvo), která vznikla počátkem roku 1928 v Praze za účelem důstojného pohřbívání pravoslavných ruských vojáků, ochrany a udržování jejich hrobů v Československu. Předsedkyní organizace byla Naděžda Kramářová (původem Ruska), manželka předsedy československé vlády Karla Kramáře. Pravděpodobně díky její iniciativě byl o záměru výstavby chrámu – památníku v Osadném informován sám prezident T. G. Masaryk. Jeho osobním přičiněním bylo vydáno stavební povolení a nejen to. Údajně na jeho výstavbu sám finančně přispěl. Důkazem finanční pomoci z Čech je i nadpis na pamětní tabuli při kryptě, která není napsána v slovenštině ale v češtině. Druhá část textu je v ruštině, což svědčí o financování organizací Jednota. Jednotě na výstavbu chrámů, kaplí a úpravu hrobů ruských vojáků v Československu dne 8. října 1928 Ministerstvo vnitra ČSR povolilo realizovat finanční sbírku. Její medzilaborecko-telepovský výbor sbírky do konce roku 1928 vybral 15 911 korun, které byly použity na výstavbu chrámu v Telepovcích (Osadné). A tak se kolem roku 1929 začala stavba chrámu, který projektoval významný pravoslavný architekt archimandrita Andrej Kolomacký. V novinách Pravoslavnaja Karpatskaja Rus, které vydával monastýr v Ladomirové se v roce 1928 píše: “Mají zvonici. Založili chrám – památník. “Základní kámen tedy byl položen kolem roku 1928 a posvěcení chrámu bylo v roce 1930.

Neúspěšný pokus o pohřbení vojáků na jednom místě v roce 1920

Pokus o pohřbení vojáků na jednom místě byl však již v roce 1920, kdy se začalo s jejich rozsáhlou exhumací na vojenský hřbitov v Osadném. Tato snaha narážela na vážný problém, jak vyplývá z hlášení zdejší četnické stanice z roku 1921, protože: “… rozpočet na exhumaci vojenských hrobů nemohl být předložen, protože zdejší obyvatelstvo tuto exhumaci nechce dělat a cikáni se v tomto obvodu nenacházejí .. . “. Osadňané se odmítali podílet na exhumaci se zdůvodněním, že: “… mrtvoly nebudou ještě shnilé, následkem čehož při otevírání hrobů bude velký zápach”. Jelikož podporu odmítlo i Zemské vojenské velitelství Podkarpatské Rusi v Užhorodě, tyto práce zajistil nakonec stavební podnikatel Koloman Graubert ze Stariny. Všechny hroby z lesů však na hřbitov přeneseny nebyly.

Uložení kostí do krypty v roce 1933 a 1934

Nedochovala se nám statistika o počtu exhumováných ruských vojáků na vojenský hřbitov v Osadném. Zachovaly se nám však počty ruských vojáků, jejichž ostatky byly uloženy do krypty – kostnice pod chrámem. Jeho architektura byla řešena tak, že pod oltářní částí chrámu se nachází místnost s hrobem vojáků o rozměrech 1,5 mx 4 ma hloubce 7 m (údajně až 11m). Podle záznamů z vojenských archivů bylo v roce 1933 exhumováných 931 vojáků z vojenských hřbitovů z Osadného, Nižné a Vyšné Jablonka a ostatky 94 vojáků exhumováných ve dnech 13. – 17. listopadu 1933 z roztroušených hrobů z lokality katastru na Skůrách (Pod kozím vrchem, Zadní skůry, Poľana a Kozí Ortáš). Jejich ostatky byly ve dnech 3. až 23. října 1934 uloženy do jámy v kryptě. Uložení 1 025 ruských vojáků připomíná tabule v češtině a ruštině umístěna při kryptě s textem: „ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002. ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE.“ Seznam 23 známých jmen ruských vojáků však dodnes není k dispozici. Ostatky dalších 1 467 exhumován rakousko-uherských vojáků z hřbitovů v Osadní, Nižné a Vyšné Jablonka byly uloženy do dvou šachet na současném místním hřbitově v blízkosti uniatského chrámu. Z nich se zachoval jmenným seznam 63 zde pohřbených vojáků.

Kosti do krypty nosili i místní

I místní obyvatelé se na exhumaci podíleli, což potvrdil i donedávna žijící Osadňan – Štefan Kimak, který nám osobně vyprávěl, jak spolu s dalšími lidmi tyto kosti v lesích sbíral a že skutečně od některých kostí odpadávalo tělo. “Všichni se báli, že hned poumírají, protože jsme to dělali holýma rukama, ale já žiji dodnes” – řekl. Zemřel jako 92 letý.

Na kryptu se zapomnělo na více než 60 let

Jak roky plynuly, na kryptu se začalo zapomínat a protože se nacházela pod chrámem a hrob byl zabetonován, z místnosti se stal sklad. Za duchovního Mikuláše Petrovku o kryptu začali mít zájem různí turisté a ochranářské organizace. Ve spolupráci se Spolkem přátel Východních Karpat se mu podařilo kryptu zpřístupnit veřejnosti a otevřít část hrobu, takže turisté už mohli nahlédnout, co se v ní nachází. Podařilo se mu také získat i finance, za které byly zakoupeny plastové dveře.

Rekonstrukce krypty

Krypta však byla zničena vlhkostí a dokonce hrozilo, že se zhroutí její strop. V roce 2002 byl do Osadného ustanoven duchovní Peter Soroka a začal psát na různé instituce, které se buď neozvali nebo dali odmítavou odpověď. Proto napsal na Velvyslanectví Ruské federace do Bratislavy, ze kterého po krátkém čase dostal odpověď. V lednu 2003 Osadné navštívil první tajemník Ruského velvyslanectví Oleg Sperma, který přislíbil v průběhu několika let financovat opravu krypty. V témže roce se ve spolupráci s firmou Lenik a dvěma zaměstnanci v rámci veřejně prospěšných prací začala krypta opravovat. Do konce roku 2003 se podařilo opravit prakticky celý její interiér (izolace a oprava podlahy, stěn, stropu, zavedení elektrického vedení atd.). V roce 2004 se v práci pokračovalo vybudováním přístřešku na vhodný vstup a také bylo provedeno odvodnění kolem chrámu.

Posvěcení kříže v roce 2004 a krypty v roce 2005

Před kryptou byl postaven kříž, který přišel 5. září 2004 posvětit nejvyšší představitel Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Blaženější metropolita Nikolaj. Na posvěcení se zúčastnili i hosté z Ruského velvyslanectví. V roce 2005 byly provedeny ještě dokončovací práce a vybudované chodníky ke kryptě. Posvěcení krypty provedl přeosvícený Jan, biskup Michalovský 17. července 2005 za účasti vzácných hostů a zástupců kanceláře prezidenta SR, ministerstva kultury SR, parlamentu SR, armády SR, více velvyslanectví a více než 500 věřících. Velkým vyznamenáním byl děkovný dopis od ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova, který v něm děkuje správci a věřícím PCO Osadné za péči a práci při rekonstrukci krypty. Pozdravný dopis přítomným na slavnosti poslal i prezident SR Ivan Gašparovič, který se sice slavnosti osobně nezúčastnil, ale později se s místním duchovním osobně setkal.

Celkově věnovalo Velvyslanectví Ruské federace na opravu krypty 1,3 mil. Sk (43 152 €). O 5 let později, 24. června 2010, kryptu v Osadném navštívil velvyslanec Ruské federace v SR Pavel Kuzněcov v doprovodu honorárního konzula Ruské federace v SR Ladislava Štefka. Díky pomoci poslanců z Evropského parlamentu a pana Otta Jausovi se podařilo na kryptu získat 2000 € od Rakouského černého kříže z Vídně, protože jsou zde pohřbeni i vojáci Rakousko-uherské armády.

Krypta dnes

Od posvěcení krypty ji začalo navštěvovat mnoho turistů a byla sporopagováná i v mnoha médiích. Díky ní se o obci dozvěděl režisér dokumentárních filmů Marko Škop a natočil o ní film s názvem “Osadné.” Jeho hlavními hrdiny je místní starosta a pravoslavný duchovní. Dokument měl velký úspěch a tak se krypta dostala do povědomí široké veřejnosti na celém světě. Proto ji dnes navštěvuje mnoho turistů. V okolí jsou i nádherné hory s unikátním přírodním bohatstvím, takže se do tohoto regionu vyplatí přijít kvůli několika zajímavostem.


Vojáci

Padlí vojáci pohřbeni v kryptě
Během První světové války probíhaly v Osadném a jeho okolí těžké boje. Vojáci tu bojovali a padli během tzv. Brusilovského průlomu v letech 1914 – 1915. Nejtěžší boje se zde odehrály v listopadu 1915, kdy generál Lávra Georgijevič Kornilov neuposlechl rozkaz a na vlastní pěst zaútočil na Humenné, kde od Rakousko-uherské Honvenskej divize utrpěl velkou porážku. Přes Osadné unikal 28. listopadu 1914 se svou 48. divizí 34. sboru 8. ruské armády do hlavního tábora Rusů v Sanoku. Další boje se odehrály začátkem roku 1915 během snahy 8. ruské armády pokračovat v útocích na Vranov a Humenné. Měli zadržet nepřítele s co nejmenším počtem svých sil mezi Vislou a Svidníkem. Museli soustředit co nejvíce vojsk v prostoru Medzilaborec, Lupkova a Sanoka a odtud začít rozhodující boj na Humenné. Frontová linie se ustálila severně nad obcí na hřebeni Stoby – Skůry. V bojích o tyto kóty padlo velké množství vojáků. Převážná část těchto vojáků je pohřbena právě v Osadném. Bojovalo se zde dlouhých 5 měsíců. Přesto zde Rusové kvůli nedostatku munice prohráli. Po jejich ústupu na dolním konci nad Hájenkou, při cestě do Nižné Jablonka, na lokalitě zvané Poľana, byl v letech 1915 – 1917 zřízen vojenský hřbitov. Pohřbeni tam byly především rakousko-uherští vojáci, jejichž počet se odhadoval na 3000 a později zreálnil na 544 pohřbených vojáků. Zde byly v roce 1920 přeneseny i zmíněné ostatky ruských vojáků. V roce 1933 však po přenesení kostí do krypty hřbitov zanikl. V současnosti je v obci pohřbeno 2498 vojáků (v kryptě a na místním hřbitově).

Egon Ervin Kisch K zajímavostem patří i skutečnost, že v Osadném ze dne 12. na 13. února 1915 přenocoval, jako voják Pražského sboru, známý český, po německý píšící, “zuřivý reportér” Egon Ervin Kisch. Ubytovaný byl v domě u rodiny se šesti dětmi, přičemž do deníku si zaznamenal: “… manžel spí na peci, nad ním se houpe kolíbka na trámech krovu a když začne kojenec plakat, rozhoupe ji ležící žena nohou.” V následující den si zapsal: “Ráno o páté budíček. Jdeme do boje. Pluk šel husím pochodem, každý slezl neschůdné výšiny zalesněného pohoří. Mezi jednou a druhou hodinou jsme dorazili na hřeben Rydošovského vrchu vysokého 828 metrů a před námi ležela Halič. Bylo vidět hory plné buků a sněhu. My, napůl zničení, jsme však neměli vůbec smysl pro půvab země.”


Kontakt

Milí návštěvníci!

Během návštěvy obce Osadné vás zveme i do našeho chrámu a krypty pod ním.
Pro exkurze, větší či menší skupiny nabízíme průvodcovské služby.
U nás si přijdou na své i zájemci o rozhovory na teologické, historické a jakékoli jiné témata.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Duchovní správce:
protojerej ThDr. Peter Soroka

Adresa:
Pravoslávna cirkevná obec Osadné
Osadné 104,
067 34 Nižná Jablonka / Slovensko

Telefón:
(+421) 057/77 98 647-8
(+421) 0940 600 501
E-mail:
sorokape@gmail.com
pcoosadne@gmail.com

Webmaster:
webmaster.krypta@gmail.com

Jak se dostat do Osadného?
Pokud se rozhodnete navštívit Osadné vězte, že se zde dá dostat velmi jednoduše.
Z Polska přes hraniční přechod Balnica – Osadné
(po turistickém chodníku přes přírodní rezervaci Udava).
Ze Slovenska je zde velmi výhodné autobusové spojení z Humenného i ze Sniny
(každý den včetně víkendu).

I autem je to velmi jednoduché. K přiložené mapce už stačí dodat jen několik údajů:
z Humenného 38 km,
z Medzilaborec 28 km,
ze Sniny 18 km.