Porotodiakon z USA v Osadnom aj Snine

Pravoslávny chrám v Osadnom navštívil vzácny hosť z USA protodiakon Andrej Psarev, profesor Sväto-Trojického pravoslávneho seminára v Jordanville (New York, USA). Ten sa spolu s duchovným správcom PCO v Osadnom prot. Petrom Sorokom zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie v Ríme zorganizovanej Slovenským historickým ústavom v Ríme, na počesť 100. výročia od založenia Pravoslávneho monastiera prepodobného Jova Počajevského v Ladomirovej (okr. Svidník). Otec Andrej rovnakú prednášku predniesol aj na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove, 15.12.2023.

V Osadnom sa modlitebne zúčastnil na nedeľnej utreni, 17.12.2023 a spolu s prot. Petrom Sorokom slúžil svätú Liturgiu. Po svätom Evanjeliu sa prihovoril krásnou kázňou, v ktorej hovoril o vďačnosti Bohu, ale aj jeden k druhému, či dodržiavaní pôstu, v ktorom sa aktuálne nachádzame. Po skončení svätej Liturgie si vzácny hosť z USA pozrel kryptu vojakov pod oltárnou časťou nášho chrámu.

V poobedňajších hodinách zorganizovalo v Sninskom kaštieli OZ Krypta v spolupráci s mestom Snina podujatie na počesť 100. výročia od založenia pravoslávneho monastiera v Ladomirovej “Od Ladomirovej k Jordanvillu”. Hlavným prednášajúcim bol práve protodiakon Andrej Psarev, ktorý vo svojej prednáške hovoril o fotografiách tohto významného duchovného centra ako ich opísal metropolita Lavr (Škurla), bývalý prvohierarcha Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí, rodák z Ladomirovej, ktorý spolu s mníchmi odišiel zo Slovenska ako 16 chlapec.

V úvode podujatia sa prítomným prihovoril prot. Peter Soroka a vysvetlil dôvod organizovania tejto slávnosti v Snine. Je to preto, lebo misia monastiera v Ladomirovej mala celoslovenský charakter a napríklad aj igumen Ignatij Čokina z Uliča Krivého vstúpil a stal sa spolubratom práve tohto monastiera. Práve misii ladomirovských mníchov môžeme my pravoslávni na východnom Slovensku ďakovať zato, že sme sa vrátili k viere našich predkov.

Podujatia sa zúčastnili a milými slovami prítomných pozdravili aj primátor mesta Snina Peter Vološin a predstavitelia Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku.

Následne prítomných duchovných a veriaci sninského arcidekanátu a ďalších hostí oboznámil s históriou ladomirovského monastiera prot. Peter Soroka.

Súčasťou podujatia bola aj prezentácia knihy MAJÁK PRAVOSLÁVIA. 100 rokov od vzniku ladomirovského monastiera ako pokračovateľa pravoslávneho mníšstva na Slovensku (1923-2023), ktorú si môžete zakúpiť na stránke https://www.duchovne-knihy.sk.

Vo vestibule kaštieľa si mohli prítomní pozrieť historických výstavu fotografií zo života mníchov, ktorá bude zaslaná do Solženicynovho domu ruského zahraničia (Moskva, Rusko), kde bude taktiež vystavená.

Video z podujatia si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/5jk7AvPaJHQ