Vyšlo CD – Liturgia z Osadného

Občianske združenie Krypta z Osadného vydalo ako prvé CD na Slovensku s pravoslávnou liturgiou, ktorú byzantskými nápevmi v cirkevnoslovanskom jazyku spievajú mníšky z pravoslávneho monastiera Pokrova Presvätej Bohorodičky v Turkowiciach (Poľsko). Nahraté bolo 7. marca 2016 v pravoslávnom chráme Vzniesenia Hospodinovho v Osadnom a svätú liturgiu na ňom slúži duchovný správca tohto chrámu prot. Peter Soroka.

Vychádza pri príležitosti 90. výročia od obnovenia Pravoslávnej cirkevnej obce v Osadnom a preto sa na liturgií modlí za 1025 vojakov z I. svetovej vojny pochovaných v krypte pod pravoslávnym chrámom v Osadnom, vďaka ktorým bola umožnená stavba tohto chrámu.

Byzantské nápevy sú cirkevnou hudbou východnej pravoslávnej cirkvi a dodržiavajú cirkevné pravidlá súvisiace so spevom v chráme. Nepoužívajú západnú notovú osnovu ako ju poznáme u nás, ale tzv. neumy, teda znaky, ktoré ukazujú o koľko vyššie alebo nižšie sa má daná slabika spievať oproti prvému tónu nazývanému ison, ktorý je okrem melódie zároveň druhým hlasom znejúcim na podfarbenie základného hlasu. Tento starobylý spôsob spevu sa na východe vyvíja od prvých kresťanských storočí a okrem toho, že zachováva cirkevné kánony o chrámovom speve, je nositeľom aj východnej pravoslávnej teológie rovnako, ako napr. bohoslužobné texty, ikony, architektúra a ďalšie odvetvia umenia, ktoré sa vo východnej pravoslávnej cirkvi používajú. Do nášho regiónu tieto nápevy z Byzancie ako prví priniesli na Veľkú Moravu vierozvestcovia sv. bratia Cyril a Metod. Po vyhnaní ich žiakov z nášho územia sa s prijatím západnej viery zaviedol u nás aj západný spev.

Aj keď je takýto spôsob spevu veľmi zložitý, dodnes sa takto spieva v mnohých pravoslávnych krajinách a to predovšetkým v Grécku a na Svätej Hore Athos, kde sú tí najlepší byzantskí speváci, ale aj v Bulharsku, Rumunsku či Srbsku. CD je vydané aj pri príležitosti 1100. výročia od zosnutia sv. Klimenta Ochridského, žiaka sv. Cyrila a Metoda, ktorý po vyhnaní z Veľkej Moravy odišiel najprv do Bulharska a potom k Ochridskému jazeru (dnešné Macedónsko), kde ďalej rozvíjal cyrilo-metodskú tradíciu.

Symbolická hodnota CD je vysoká aj preto, lebo sa na ňom nachádza spev, ktorý sa v čase vyslania sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu používal v Byzancii odkiaľ sv. bratia prišli a zároveň staroslovanský jazyk, ktorý na naše územie priniesli. CD si môžete zakúpiť v pravoslávnom chráme v Osadnom a na: http://www.duchovne-knihy.sk/.

Vyšlo CD – Liturgia z Osadného        

Vyšlo CD – Liturgia z Osadného        

Vyšlo CD – Liturgia z Osadného        

Vyšlo CD – Liturgia z Osadného        

Vyšlo CD – Liturgia z Osadného        

Vyšlo CD – Liturgia z Osadného        

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.