Nový pravoslávny arcibiskup prešovský a Slovenska

(25. 11. 2012) V pravoslávnom katedrálnom chráme v Prešove sa v nedeľu 18. novembra 2012 konala historická udalosť. Na biskupa tu bol vysvätený archimandrita Rastislav (Gont) a vzápätí po svätej liturgii ho najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku metropolita Kryštof intronizoval na arcibiskupa prešovského a Slovenska. Tak sa stal piatym prešovským archijerejom a zároveň najvyšším predstaviteľom pravoslávnych na Slovensku.

Obrady sa začali už v sobotu večer, kedy sa po večerni konal obrad tzv. „narečenija.“ Pred prítomných biskupov otec Rastislav predstúpil v doprovode dvoch archimandritov a vyjadril súhlas s prijatím chirotónie na biskupa. Vzápätí ho každý prítomný vladyka požehnal a pokropil svätenou vodou. V následnom príhovore archimandrita Rastislav vyjadril vďaku za prejavenú dôveru, ale aj pokoru, že sa necíti byť hodný takého vysokého postavenia v Cirkvi.

V nedeľu sa slávnosť začala príchodom slúžiacich biskupov a duchovenstva procesiov z úradu prešovskej eparchie. Uprostred chrámu pred šiestich archijerejov (blaženejší Kryštof, metropolita českých krajín a Slovenska, vysokopreosvätený Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, preosvätený Joakim, biskup hodonínsky, vysokopreosvätený Teodor, arcibiskup mukačevsko-užhorodský z Ukrajiny, preosvätený Porfírij, biskup egerský zo Srbska, preosvätený Paisij, biskup gorlický z Poľska) znova predstúpil otec Rastislav a na otázky metropolitu Kryštofa ohľadne viery v dogmy Cirkvi, učenie všeobecných snemov, svätých Otcov a cirkevné kánony odpovedal niceo-carihradským symbolom viery a podrobným opisom učenia Pravoslávnej cirkvi k jednotlivým otázkam.

Na liturgii počas spievania piesne „Svjatyj Bože…“ bol kandidát na biskupa privedený do oltárnej časte chrámu, kľakol si pred svätý prestol a metropolita čítal modlitbu, aby na neho zišla blahodať Svätého Ducha. Všetci biskupi počas čítania modlitby na ňom držali ruku. Aj preto sa vysviacka na biskupa, kňaza či diakona volá rukopoloženie, po grécky chirotónia. Následne ho biskupi obliekli do archijerejského rúcha (tzv. sakos a omofor), dali mu na krk panagiu (ikona Bohorodičky, ktorú nosí len biskup) a na hlavu mitru. Vzápätí ho priviedli k archijerejskému stolcu a slovami „Axios – Dôstojný“ ho tam usadili.

Na konci liturgie ho metropolita Keyštof intronizoval na arcibiskupa odovzdaním archijerejského žezla. Po slávnostných príhovoroch od zástupcov štátnych inštitúcií a viacerých cirkevných spoločenstiev sa k prítomným prihovoril arcibiskup Rastislav aj týmito slovami: „”Stojac pred vami, prosím vás všetkých o modlitby a požehnanie, aby neľahká cesta služby biskupa, po ktorej som sa rozhodol dnes vydať, našla raz úspešné zavŕšenie v bránach nebeského kráľovstva.“

Nech Všemilostivý Boh pomôže vysokopreosvätenému arcibiskupovi Rastislavovi dobre spravovať svoje duchovné stádo a udelí mu hojnosť darov Svätého Ducha. „Na mnohaja lita vladyko.“

prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

Na archijerejskom prestole        

Na archijerejskom prestole        

Na konci liturgie        

Na konci liturgie        

Narečenie v sobotu večeri />        </p>
<p class=Narečenie v sobotu večerim        

Obliekanie v nedeľu        

Obliekanie v nedeľu        

Rukopoloženie v nedeľu        

Rukopoloženie v nedeľu