Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku

(04.12.2016) Veľkým Božím požehnaním pre celé Slovensko bola návšteva významného srbského teológa, patrológa, historika a liturgistu vladyku Atanasija (Jevtiča), duchovného syna prep. Justína Popoviča, ktorý v 30. rokoch 20. stor. pomáhal organizovať Pravoslávne cirkevné obce vo vtedajšej Podkarpatskej Rusi teda aj na Slovensku. Vladyka Atanasije prišiel na Slovensko kvôli oslavám 90. výročia od návratu obyvateľov Osadného k Pravoslávnej viere a popri tom navštívil aj mnohé naše svätyne a chrámy po celom východnom Slovensku.

Do Košíc priletel v noci zo soboty na nedeľu, ale aj tak sa v sobotu ráno zúčastnil sv. Liturgie v Snine, na ktorej prijal svätú Eucharistiu. Povedal, že chce svoje putovanie po Slovensku začať v deň významného svätca Jána Zlatoústeho svätým Prijímaním.

V sobotu 26.11.2016 sme ako prvý navštívili rozostavaný drevený chrám sv. Rastislava v Snine odkiaľ si vladyka zobral na pamiatku kúsok drievka tohto chrámu. Keďže bol krásny slnečný deň, v sprievode miestneho arcidekana prot. Igora Kerekaniča sme išli navštíviť miesto zjavenia Presvätej Bohorodičky na tzv. Troch studničkách v lese nad Runinou. Napriek obmedzenému pohybu vladyka statočne vystúpil na strmý kopec pobozkal všetky tri studničky a z každej sa napil svätenej vody. S modlitbou a spevom mariánskych piesni sa poklonil aj pri kaplnke a zazvonil zvonom. Ako povedal, toto blahodátne miesto na neho urobilo veľký dojem.

Ďalšou našou zastávkou bola obec Ruský Potok a jej dva chrámy, do ktorých vladyka vstupoval za spevu ich tropárov. Veľmi sa mu páčila úhľadnosť nového ako aj vymodlenosť starého dreveného chrámu. Pokračovali sme k známemu putovnému miestu pravoslávnych v tomto regióne skýtu igumena Ignatija Čokinu v Uličskom Krivom, kde nás privítal duchovný správca cirkevnej obce jer. Peter Dobrík. Vladyka znova hrdinsky vyšiel na „horb“ a zaspieval zádušné modlitby za otca Ignatija. Keďže bol otec Ignatij mníchom v monastieri Ladomírova pri Svidníku poznal sa aj s vladykovým duchovníkom sv. Justínom Popovičom, ktorý Ladomírovu navštívil. Vladyka vyjadril nádej, že bude otec Ignatij čo najskôr zapísaný do kalendára k svätým ako to bolo v Srbsku predčasom urobené s otcom Justínom.

Na spiatočnej ceste do Sniny sme sa zastavili v chráme Sv. Ducha v Stakčíne, kde vladyku Atanasija privítal miestny duchovný prot. Ján Gliganič a opísal mu históriu ich cirkevnej obce, ktorá má súvislosť so Srbskom, keďže jeden z jej predchádzajúcich duchovných tam študoval a zo Srbska pochádzala aj jeho mátuška. Vladyka sa prihovoril k prítomným veriacim a poukázal na misiu sv. Cyrila a Metoda, ktorých pokračovateľmi bol v 20. storočí aj jeho duchovník prep. Justín Popovič. Na pamiatku podarovali Stakčínčania vladykovi ikonu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

V chráme Vzniesenia Hospodinovho v Snine na vladyku už čakalo duchovenstvo a početný ľud na večerni. Postavil sa k veriacim v chráme a aktívne sa zapájal aj do bohoslúženia svojim spevom. Po večerni sa taktiež prihovoril veriacim rozsiahlou kázňou o sv. Rastislavovi, ktorý nechcel cez kresťanskú misiu podriadenie sa západným krajinám, a preto písal prosbu do Carihradu, lebo vedel, že odtiaľ mu budú poslaní múdri misionári, pri ktorých si slovanský národ zachová svoju štátnu aj cirkevnú identitu. Miestny duchovný správca prot. Igor Kerekanič podaroval vladykovi ikonu „Slovanská Liturgia“, ktorú napísal ikonopisec prot. Miroslav Pirchala na stene v pravoslávnom chráme v Sukove rovnako ako ikonu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Nedeľa 27.11.2016 bola slávnostným dňom obce Osadné a vladyka Atanasije sa spolu s metropolitom Rastislavom zúčastnili osláv 90. výročia od návratu obyvateľov Osadného k Pravoslávnej viere. Srbského hosťa privítal v srbskom jazyku Justín Soroka, ktorý nosí meno jeho duchovného otca, keďže sa narodil po modlitbe k sv. Justínovi. Vladyka bol básničkou v srbčine ohromený a pochválil Justína za výborný prízvuk. Na Liturgii sa veriacim prihovoril kázňou na téme nedeľného Evanjelia a po nej slúžil panychídu za vojakov v krypte pod tunajším chrámom.

Na večerni bol v preplnenom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Miestny duchovný správca prot. Peter Humeník povedal, že za 22 rokov jeho slúženia v Humennom tu na večerni ešte toľko ľudí nebolo. Hosťovi zo Srbska bolo ponúknuté archijerejské miesto v oltárnej časti chrámu, ale on si radšej vybral jeho zadnú časť medzi veriacimi, kde stál celú večerňu a obdivoval jeho nádherné nástenné maľby. Zvlášť uchvátený bol z ikony privítania sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave sv. Rastislavom s jeho sprievodom. V rozsiahlej kázni po večerni vladyka hovoril o tom, že spoločným krstným otcom všetkých Slovanov je sv. Fotij Veľký, ktorý najprv pokrstil Rusov na juhu v Chersone, potom poslal na Veľkú Moravu sv. Cyrila a Metoda, ktorých žiaci potom pokrstili Bulharov a nakoniec aj Srbov. Opísal aj vtedajšiu situácii vo svete ako sv. Fotij obránil Východ pred herézami a podriadenosťou Západu a do celého tohto kontextu vstúpil práve sv. Rastislav so svojim pozvaním misionárov na Veľkú Moravu. Miestny duchovný otec Peter sa vladykovi poďakoval za príhovor aj za milú návštevu a podaroval mu kópiu ikony sv. Cyrila a Metoda z ikonostasu. Vladyka na konci veriacim udeľoval blahoslovenie.

V pondelok sme s vladykom navštívili po ceste do Medzilaboriec chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky v Hostoviciach, ktorého projekt je zhodou okolností prinesený z vladykovho rodného kraju a takýto chrám stojí v dedine v Srbsku, kde býva jeho sestra. Cítil sa v ňom preto ako doma.

V Medzilaborciach sme kvôli krátkosti času navštívili iba pravoslávny Detský domov sv. Nikolaja aj keď z auta sme obdivovali aj tunajší nádherný chrám. V detskom domove, bývalom pôsobisku metropolitu Rastislava nás v chráme vítal jeho terajší správca jer. Miroslav Pavlenko a čtec Mikuláš Šariška. Po poklonení sa a zaspievaní tropára sv. Nikolajovi nás riaditeľka Mgr. Dagmar Hučková previedla priestormi domova. Najprv sa však vladyka stretol so seniormi v tunajšom dennom stacionári. Tí najprv zaspievali duchovnú pieseň jemu, potom on im a po príjemnom rozhovore sme si pozreli aj materskú škôlku a ďalšie priestory domova. Vladyka má veľmi rád deti a tak si s nimi hlavne v škôlke veľmi rozumel. Všade, kde prišiel dostal nejaké darčeky, ktoré sa mu do batožiny v lietadle všetky nezmestili, ale darček z domova, ktorým bolo niekoľko plyšových hračiek sme do kufra jednoducho zmestiť museli. Vladyka ich podaruje deťom v detskom domove ich eparchie, ktorý často navštevuje.

Z detského domova viedli naše stopy na najvýznamnejšie miesto našej miestnej cirkvi – bývalého monastiera v Ladomírovej. Pred chrámom tu vladyku s krížom srdečne privítal miestny duchovný správca prot. Pavol Kačmár s jer. Dušanom Skonsom a niekoľkými kurátormi. Po poklonení sa v oltárnej časti chrámu vzdal hosť úctu aj tunajším svätyniam, ostatkom sv. Jána Krstiteľa, veľkomuč. Pantelejmona a prep. Jova Počajevského. Nato sa zapísal do kroniky a na pamiatku mu otec Pavol podaroval ikonu Počajevskej Bohorodičky s monastiermi v Počajeve, Ladomírovej a Jordanville, ktorých táto ikona skrze spoločné bratstvo duchovne spája. Obedovali sme na fare u prot. Pavla Bobaka v Stropkove s jeho početnou rodinou, ktorej sa vladyka nesmierne tešil. Keďže má veľmi rád deti hral sa s nimi, rozprával a navzájom si aj zaspievali. Potom sme navštívili aj stropkovský chrám Položenia rizy Presvätej Bohorodičky.

Večerňa nás už čakala vo Varadke v okr. Bardejov. Krásnou básničkou v srbčine najprv vladyku privítala Juliánka Savčaková a potom z rúk prot. Petra Savčaka prijal kríž na požehnanie prítomných veriacich. Hosť zo Srbska sa do večerne zapojil aj svojim spevom niektorých stichír. V príhovore po skončení večerne vladyka poukázal nato, že „pervoverchovným“ apoštolom nie je v Pravoslávnej cirkvi iba sv. apoštol Peter, ktorého Rímska cirkev považuje za hlavného apoštola z čoho vznikol aj primát pápeža. Ale aj apoštol Pavel mal tvrdú vieru, na ktorej Christos založil svoju Cirkev. Boh však Cirkev nezakladá na človeku, ale na Christovi ako Bohočloveku, a preto túto Cirkev ani brány pekelné nepremôžu.

V utorok ráno vladyka Atanasij slúžil archijerejskú Liturgiu v chráme sv. ap. a evenjelistu Lukáša v Kurove. Okrem duchovného správcu prot. Andreja Nikulina s ním slúžil aj prot. Peter Savčak, prot. Peter Soroka a jer. Miroslav Pavlenko. Bol sviatok sv. ap. Matúš a tak aj vladykova kázeň bola zameraná na Evanjelium a jeho význam pre kresťanov. Okrem toho vladyka aj tu, aj na iných miestach hovoril o súvislosti troch prstov, s ktorými sa žehnáme a dvoch prstov, ktoré máme zložené v ruke symbolizujúce Svätú Trojicu a Bohočlovečenstvo Isusa Christa ako o dykirách a trikirách (trojitých a dvojitých sviečkach), ktorými nás na archijerejskej liturgii žehná archijerej. Tým, že sa my takto žehnáme sami, sme vlastne ako malí vladykovia. V sále obecného úradu v Kurove sa tunajší veriaci mohli s vladykom porozprávať pri spoločných raňajkách a pýtať sa ho rôzne otázky.

Odtiaľ sme išli navštíviť neďalekú, dnes už gréckokatolícku dedinu Hrabské, v ktorej však stojí pravoslávny chrám veľkomuč. Dimitrija Solúnskeho. Tu sa dodnes nachádza antimins (plátno od miestneho episkopa s ostatkami svätých, na ktorom sa slúži sv. Liturgia) od srbského vl. Josifa Bitoľského, s ktorým chodil po vtedajšej Podkarpatskej Rusi práve prep. Justín Popovič. Chrám je dnes neprávom vlastníctvom Gréckokatolíckej cirkvi aj keď bol postavený ako pravoslávny. Vladyka si vypočul jeho históriu a bolo mu veľmi ľúto, že ešte aj dnes dochádza k takýmto rozporom na vlastníctve chrámov. Pozreli sme si ešte aj chrám sv. Serafima Sarovského v Bardejove, ktorým nás previedol pomocný duchovný jer. Ivo Petrovaj a pri obede si vladyka vypočul zložitú históriu PCO Bardejov z úst duchovného správcu prot. Jána Lakatu.

Popoludní sme dorazili na Kňazský seminár v Prešove, kde vladyka najprv poskytol rozhovor pre národnostné rozhlasové vysielanie RTVS a potom sa spolu so študentmi PBF PU pomodlil na večerni. Po nej ho privítal riaditeľ Kňazského seminára prot. Milan Gerka a všetkých prítomných pozval na besedu s vladykom o jeho duchovníkovi prep. Justínovi Popovičovi.

Stredajšia ranná Liturgia bola archijerejskou a spolu s vl. Atanasijom a protodiakonom Jánom Husárom ju slúžili archim. Serafim (Melnyk), prot. Dimitrij Paster, duchovní, ktorí po Slovensku sprevádzali vladyku a dvaja duchovní srbskej národnosti z Čiech, ktorí kvôli stretnutiu s ním pricestovali až z Prahy. Vladyka počas Liturgie upozorňoval duchovenstvo aj prítomný ľud na správnosť slúženia a niekomu sa mohli jeho slová zdať príliš tvrdé. Avšak treba si uvedomiť, že tento človek o slúžení Liturgie napísal vyše 1400 strán v štyroch knihách, skúmal staré rukopisné služebníky a v slúžení má ozajstný prehľad.

Po raňajkách nasledovalo stretnutie s dekanom PBF PU prot. Jánom Šafinom a ďalšími učiteľmi fakulty. Celá škola sa potom zišla v aule na vladykovej prednáške na tému: „Christos – zem živých“. V nej vl. Atanasije zašiel do neuveriteľnej hĺbky pravoslávnej teológie, histórie aj patrológie a okrem iného hovoril aj o tom, že žiadne iné náboženstvo nemá boha, ktorý je pravým Bohom aj pravým človekom a preto chápe ľudské telo, s ktorým trpel aj vstal z mŕtvych. Vladyka zdôraznil, že aj my ľudia nie sme len telesní, ale aj duchovní a tak máme mať dobrý vzťah na horizontálnej úrovni, teda jeden k druhému ako aj na vertikálnej úrovni, teda k Bohu. Tým vlastne počas života vytvárame kríž, ktorým žijeme svoj život. Pred odletom domov sa ešte vladyka Atanasije stretol v priestoroch Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi s metropolitom Rastislavom a kancelárom prot. Ladislavom Bilým. Počas balenia stihol poskytnúť aj krátky rozhovor pre rozhlasové národnostné vysielanie RTVS.

Vladykovi Atanasijovi srdečne ďakujeme za jeho návštevu a obetavosť, že vo svojich 79 rokoch sa podujal na takú namáhavú cestu našej krajiny a nesmierne nás obohatil po duchovnej, teologickej aj liturgickej stránke. Vladyka Atanasij je chodiaca encyklopédia, hlboká studňa a nevyčerpateľný prameň poznania, ktorý vie fundovane odpovedať na každú otázku, má obrovské životné skúsenosti, navštívil mnohé miesta na všetkých kontinentoch sveta a pre mňa osobne bolo obrovskou cťou sprevádzať ho po Slovensku.

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Drevený chrám, Ruský Potok        

Drevený chrám, Ruský Potok        

Chrám Pokrova Presv. Bohorodičky, Hostovice        

Chrám Pokrova Presv. Bohorodičky, Hostovice        

Detský domov, Medzilaborce        

Detský domov, Medzilaborce        

Detský domov, Medzilaborce        

Detský domov, Medzilaborce        

Detský domov, Medzilaborce        

Detský domov, Medzilaborce        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku        

Ladomírova        

Ladomírova        

Stropkov        

Stropkov        

Stropkov        

Stropkov        

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.